Українська Англійська

Кафедра процесів горіння та загальної хімії

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ
DEPARTMENT OF BURNING PROCESSES AND GENERAL CHEMISTRY


     Знання процесів горіння, хімії та фізики високотемпературних процесів є основою якісного виконання працівниками пожежної охорони своїх професійних обов’язків боротьби з вогнем, рятування людей і матеріальних цінностей та профілактики надзвичайних ситуацій.

     Кафедра процесів горіння та загальної хімії створена у 2008 р. За період становлення на кафедрі сформувався  науково-педагогічний колектив провідних фахівців, які на високому професійному рівні забезпечують навчально-виховний процес по всіх напрямках підготовки спеціалістів нашого університету, крім гуманітарного про.філю.


 

History of the department: 

     Кафедра процесів горіння та загальної хімії створена у 2007 р. За період становлення на кафедрі сформувався  науково-педагогічний колектив провідних фахівців, які на високому професійному рівні забезпечують навчально-виховний процес по всіх напрямках підготовки спеціалістів нашого університету, крім гуманітарного про.філю.
Першим начальником кафедри ПГтаЗХ був підполковник сл.ц.з., к.т.н.. Баланюк В.М.
З 2 квітня 2013 р.  начальником кафедри процесів горіння та загальної хімії призначений професор, доктор хімічних наук Михалічко Б.М.


Department staff: 

     На кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 1 доктор наук, професор, 4 кандидати наук, доценти та 1 викладач. Навчальний процес та науково-дослідну роботу здійснюють 6 науково-педагогічних працівників:


Research and teaching staff: 

начальник кафедри
Баланюк Володимир Мірчович
кандидат технічних наук, доцент 
полковник служби цивільного захисту
професор кафедри
Михалічко Борис Миронович
доктор хімічних наук, професор 
доцент 
Лавренюк Олена Іванівна
кандидат технічних наук, доцент 
доцент 
Ощаповський Валентин Володимирович
Кандидат хімічних наук, доцент 
доцент 
Щербина Ольга Миколаївна
Кандидат фармацевтичних наук, доцент 
Винявська Галина Федорівна
викладач кафедри
Кушпа Дарія Володимирівна
лаборант

Courses are taught at the department: 

Хімія
Теорія розвитку та припинення горіння
Теоретичні основи пожежовибухонебезпечності
Теорія горіння та вибуху
Хімія з основами біогеохімії

Scientific-methodical work of the department: 

     Науково-педагогічні працівники кафедри підготували значну кількість науково-методичної літератури в галузі навчальних дисциплін університету.  
Доцент Ощаповський В.В. написав і видав підручник «Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив», затверджений МОН України, рекомендований для курсантів і студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах, в тому числі МНС України.  
Професор Михалічно Б.М. написав великий сучасний навчальний посібник «Курс загальної хімії. Теоретичні основи».     Всього співробітниками кафедри розроблено понад 40 методичних вказівок для виконання лабораторних, модульних контрольних та розрахункових робіт. В тому числі розроблено і видано навчальні посібники «Збірник задач і вправ з хімії. І. Загальна хімія» (Б.М. Михалічко, О.М. Щербина, В.В. Ощаповський), «Збірник задач і вправ з хімії. ІІ. Неорганічна хімія» (Б.М. Михалічко, О.М. Щербина, В.М. Баланюк), «Загальна, неорганічна і органічна хімія» (О.М. Щербина), «Загальна та спеціальна хімія» (О.М. Щербина та ін.), «Конспект лекцій з хімії» (О.М. Щербина), «Практикум з хімії» (Щербина О.М. та інші ), «Збірник тестових завдань з хімії» (О.М. Щербина). Виданий термінологічний словник «Хімія та процеси горіння» (О.М. Щербина, Б.М. Михалічко, В.М. Баланюк). Виданий термінологічний словник «Довідник рятувальника» (Баланюк В.М., Винявська Г.Ф., Щербина О.М. та ін.) обсягом 712 стор. Ведеться робота над ІІ-им виданням підручника «Теорія розвитку та припинення горіння» (В.М.Баланюк, О.І.Лавренюк). Продовжується розробка бази даних програми-довідника «Небезпечні речовини».
     Працівники кафедри добре відомі широкому загалу науковців світу своїми науковими на навчально-педагогічними публікаціями. Їх постійно запрошують до участі в різноманітних Міжнародних наукових конференціях. Наукові журнали з Європи, Америки, Азії, США, Великобританії, Німеччини, Россії та ін. країн просять надсилати статті для публікації, наукові видавництва різних країн пропонують друкувати монографії та підручники з різних галузей знань.
Отже, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності добре відомий всьому світові.

Material-technical base: 

     Теоретичні і практичні заняття з даних дисциплін проводяться в аудиторії кафедри, а лабораторні – у навчальній лабораторії процесів горіння і загальної хімії, що обладнана необхідними матеріалами і реактивами.

Лабораторія процесів горіння та загальної хімії


     Лабораторія функціонує на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Вона оснащена необхідними приладами для визначення вибухо-пожежонебезпечних параметрів горючих речовин та матеріалів, а також вимірювальною технікою, випробувальним обладнанням і стандартними взірцями. Методики проведення випробовувань використовуються на базі нормативної документації. Лабораторія складається з двох підрозділів навчальної лабораторії і науково-дослідної лабораторії. В навчальній лабораторії за напрямом підготовки "Пожежна безпека" виконуються наступні лабораторні роботи:

 • Визначення складу продуктів горіння; 
 • Визначення температури горіння речовин; 
 • Визначення схильності до самозаймання жирів, масел і інших матеріалів; 
 • Визначення концентраційних меж поширення полум я для горючих парів та газів; 
 • Визначення температури спалаху і швидкості вигоряння рідин; 
 • Визначення швидкості вигоряння твердих речовин; 
 • Визначення горючості речовин Вивчення гасіння полумя вогнегасними порошками та аерозолями; 
 • Дослідження механізму гасіння горіння методом охолодження; 
 • Дослідження процесу припинення горіння за допомогою флегматизаторів.

За хімічними напрямами заняття в лабораторії проводяться згідно напрямів Хімія і Хімія з основами біогеохіміїAreas of research: 

     Наукові дослідження проводяться за наступними напрямками:

 • Вплив ударних газових хвиль на вогнегасну ефективність аерозолю солей калію (Баланюк В.М., Копистинський Ю.О.)
 • Механізм інгібування процесів горіння нітрогенвмісних органічних речовин солями купруму   (Михалічко Б.М.)
 • Дослідження горючості композиційних матеріалів на основі епоксидних смол (Лавренюк О.І.)
 • Дослідження токсичності продуктів горіння   (Щербина О.М.)
 • "Розробка методів визначення енергії іонних кристалічних граток та її використання для оцінки деяких фізико-хімічних характеристик конденсованих систем і газоподібних молекул" та "Вплив продуктів горіння на довкілля"   (Ощаповський В.В.).

Science students and cadets: 

На кафедрі працює наукове товариство курсантів та студентів

Напрями науково-дослідної роботи товариства курсантів та студентів кафедри
1. „Дослідження горючості композиційних матеріалів на основі епоксидних смол" – керівник роботи доцент, к.т.н. Лавренюк О.І.
2. „Дослідження токсичності продуктів горіння: оксидів карбону, сульфуру і нітрогену" – керівник роботи доцент, к.фарм.н. Щербина О.М.
3. "Вплив продуктів горіння на довкілля" – керівник роботи доцент, к.х.н. Ощаповський В.В.
4. “Дослідження вогнегасної ефективності дисперсних систем на основі неорганічних солей калію” – керівник роботи начальник кафедри, полковник сл. ц. з., доцент, к.т.н. Баланюк В. М.
    Курсанти і студенти під керівництвом працівників кафедри виконують теоретичні розрахункові і експериментальні дослідження, результатом яких є десятки публікацій статей у журналах і тезів доповідей на різних, в тому числі міжнародних конференціях.


Scientific research work: 

     Під керівництвом професора Б.М. Михалічка проводяться дисертаційні дослідження на тему «Інгібітори горіння амінів та нітрилів на основі сполук купруму» (ад’юнкт Н.М. Годованець).
Під керівництвом доцента В.М. Баланюка над дисертацією «Підвищення ефективності систем аерозольного пожежогасіння» працює ад’юнкт Копистинський Ю.О.  Також доц. В.М. Баланюк керує дисертацією «Аерозольно-порошкове пожежогасіння» (ад’юнкт Марусяк  Ю.М.).
     За час існування кафедри науково-педагогічні працівники за результатами наукової діяльності опублікували чимало наукових праць, взяли участь у багатьох науково-практичних форумах та міжнародних наукових конференціях в Україні та за кордоном, зокрема, у Міжнародній науково-практичній конференції "Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация" (Мінськ, Білорусія);   Міжнародній науково-практичній конференції "Пожежна безпека" (Черкаси);   наукових конференціях "Львівські хімічні читання" (Львів);   Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Ломоносов" (Москва, Росія);   Всеукраїнській з міжнародною участю конференції молодих учених "Наноматеріали в хімії, біології та медицині" (Київ);   ХХІІІ Міжнародній Чугаївській конференції з координаційної хімії (Одеса);   The International Disaster Reduction Conference, 20-26 August, 2007, Harbin (Китай),   International Disaster and Risk Conference, IDRC, Davos, August 25-29, 2008. Davos, Switzerland, 2008 (Швейцарія);   17-21st Conferences on Current Trends in Computational Chemistry, October 31-November 1, 2008, Jackson, Miss., USA, 2008 (США) і по 2012 р.;   Научной региональной конференции с международным участием «Химия-2010. Нанохимия» (Дубна, Росія);   ХХІІ Міжнародній науково-практичної конференції «Актуальные проблемы пожарной безопасности» (Москва, 2010, Росія);   10th European Conference on Research In Chemistry Education (ECRICE) and 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences (DidSci), 4-9 July 2010 (Краків, Польща);   XVIth International Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics (QSCP-XVI) September 11-17, 2011, Kanazawa, Japan (Японія);   5th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Pedagogical University of Krakow. Krakow, Poland (Польща);   Міжнародна науково-методична конференція „Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища”, Харків, Україна;  21th Conference on Current Trends in Computational Chemistry, Jackson, Miss (USA, США)  та інших міжнародних форумах в країнах Європи, Америки і Азії.
     Доцент Ощаповський В.В. неодноразово виїжджав за кордон, представляючи результати своїх досліджень, підвищуючи міжнародний рейтинг Університету.

      За свою плідну педагогічну та наукову роботу спіробітники кафедри нагороджені дипломами і грамотами в тому числі міжнародних організацій і установ, одержали світове визнання.

 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua