Українська Англійська

Іssue №23 (2013)

 
 ЗМІСТ       CONTENTS
 
О.Б. Андрусейко, Ю.І. Грицюк
СКЛАДИ ЗБЕРІГАННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ПОЖЕЖІ
7
 
O.B. Andruseyko, Yu.I. Grytsyuk
STORAGE WAREHOUSE OF SHAPEDTIMBER: PECULIARITIES OF FIRE BREAKING-OUT WARININGS
     
В.М. Баланюк, О.І. Гарасимюк, П.В. Пастухов
ВИЗНАЧЕННЯ ВОГНЕГАСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ АЕРОЗОЛЬУТВОРЮЮВАЛЬНИХ СПОЛУК
14
V.M. Balanyuk, O.I. Herasymyuk, 
P.V. Pastukhov

EXTINGUISHING EFFICIENCY OF SOME AEROSOL-POIETIC COMPOSITION
     
О.І. Балицький, М.М. Семерак, В.О. Балицька, А.В. Субота, Я.Еліаш, О.Б. Вус
ЗМІНА МІЦНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДНЕВИХ БАЛОНІВ НА ЕНЕРГОБЛОКАХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ЗА ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
20
А.I. Balitskii, M.M. Semerak, V.А. Balitska, A.V. Subota, Ya. Eliasz, О.B. Vus
STRENGTH PROPERTIES CHANGE OF HYDROGEN CYLINDERS AT POWER GENERATING UNITS OF POWER PLANT FOR CONTINUOUS OPERATION
     
О.І. Башинський, М.З. Пелешко,
Т.Г. Бережанський

ВПЛИВ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ПРОЦЕСИ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ
29
O.I. Bashynskyy, M.Z. Peleshko,
T.G. Berezhanskyy

HIGH TEMPERATURE INFLUENCE ON THE PROCESS OF CEMENT ROCK STRUCTURING
     
Р.Б. Веселівський, А.П. Половко, 
О.О. Василенко

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ФІБРОЛІТОВИМИ ПЛИТАМИ
33
R.B. Veselivskyi, A.P. Polovko, 
O.O. Vasylenko

EXPERIMENTAL STUDY OF WALLING FIRE RESISTANCE WITH FIBERBOARD PLATES
     
D. Wroblewski, M. Kędzierska , B. Połeć
KONCEPCJA REALIZACJI PROJEKTU „ZINTEGROWANY SYSTEM BUDOWY PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W OPARCIU O NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE”
39
D. Wroblewski, M. Kędzierska, B. Połeć
CONCEPTION OF THE REALISATION OF THE PROJECT “INTEGRATED SYSTEM OF CREATING EMERGENCY MANAGEMENT PLANS BASED ON MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES”
     
П.М. Гащук
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДИНАМІКИ КОЛЕСА ПОЖЕЖНОЇ МАШИНИ У ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНАХ
50
P.М. Hashchuk
WHEEL DYNAMICS GENERAL DESCRIPTION OF FIRE-ENGINE IN PHENOMENOLOGICAL TERMS
     
В.І. Гудим, А.Ф. Гаврилюк
АНАЛІЗ СИСТЕМ ТА АГРЕГАТІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗА РІВНЕМ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
58
V.I. Hudym, A.F. Gavrylyuk
SYSTEMS AND AGGREGATES ANALYSIS OF MOTOR VEHICLES BY THE LEVEL OF FIRE HAZARD
     
Е.М. Гуліда
ЗМЕНШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПОЖЕЖІ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ШЛЯХУ СЛІДУВАННЯ ПОЖЕЖНИКІВ ДО МІСЦЯ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ
64
E.M. Gulida
REDUCTIOtN OF FREE FIRE DEVELOPMENT DURATION BASED ON FIREFIGHTER ITINERARY OPTIMIZATION TO FIRE ORIGIN POINT
     
Ю.В. Гуцуляк, В.В. Артеменко, С.Я. Вовк
ВОГНЕЗАХИСНІ РЕЧОВИНИ НА ОСНОВІ НАПОВНЕНИХ ПОЛІАЛЮМОСИЛОКСАНІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
71
Yu.V. Hutsulyak, V.V. Artemenko, S.Yа.Vovk
DETERMINING UNPROTECTED METAL COLUMN FIRE RESISTANCE LIMIT WITH CONSIDERING CHANGES OF MECHANICAL METAL PROPERTIES UNDER HEATING
     
А.М. Домінік, В.М. Байтала, М.М. Семерак, В.В. Чернецький
ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ЦИЛІНДРИЧНОЇ КОЛОНИ В УМОВАХ ПОЖЕЖІ
76
А.М Dominik., V.М Baytala, М.М. Semerak, V.V. Chernetskyi
FIRE RESISTANCE OF CYLINDRICAL COLUMN IN FIRE CONDITION
     
В.В. Ковалишин, В.М. Ковальчик, Т.В. Бойко
МОДЕЛЮВАННЯ ІНЕРТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТА ВЕЛИКОЇ ПРОТЯЖНОСТІ З МЕТОЮ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ
81
V.V. Kovalyshyn, V.M. Kovalchyk, T.V. Boyko
INERTISATION MODELLING OF LONG MILEAGE OBJECT WITH THE AIM OF FIRE EXTINGUISHING
     
А.Д. Кузик, С.О. Ємельяненко
ОЦІНЮВАННЯ ЧАСУ СЛІДУВАННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДО МІСЦЯ ПОЖЕЖІ
86
A.D. Kuzyk, S.O. Еmelyanenko
RUNNING TIME EVALUATION OF FIRE AND RESCUE UNITS TO FIRE LOCATION (BY THE EXAMPLE OF LVIV)
     
М.В. Кустов, В.Д. Калугин
ВЛИЯНИЕ МЕЖЧАСТИЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА ПРОЦЕСС ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ В ИСКУССТВЕННО ИОНИЗИРОВАННОЙ ОБЛАСТИ АТМОСФЕРЫ
93
M.V. Kustov, V.D. Kalugin
INTERPARTICLES INFLUENCE ON SEDIMENTATION PROCESS IN ARTIFICIALLY IONIZED ATMOSPHERIC AREA
     
А.П. Кушнір, Б.Л. Копчак, І.П. Кравець
ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БЛОКА НЕЧІТКОЇ КОРЕКЦІЇ ДЛЯ ДИМОВО-ТЕПЛОВОГО ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА
102
А. Kushnir, B. Kopchak, I. Kravets
ALGORITHMS REALIZATION RESEARCH OF FUZZY CORRECTION BLOCK FOR SMOKE-HEAT ANNUNCIATOR
     
В.І. Лущ, О.В. Лазаренко, М.А. Наливайко, Р.Ю. Сукач
АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ГАЗОДИМОЗАХИСНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ В ТЕПЛОДИМОКАМЕРІ ТА ДИМОКАМЕРАХ
111
V.I. Lushch, O.V. Lazarenko, 
M.A. Nalyvayko, P. Yu. Sukach

SMOKE DIVER TRAINING ANALYSIS OF SES OF UKRAINE IN THERMAL AND SMOKE CHAMBER
     
О. Б. Михалічко, О. М. Щербина, Б. М. Михалічко, О. І. Лавренюк
КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОЖЕЖОВИБУХО-НЕБЕЗПЕКИ АНІЛІНУ У ЗВ’ЯЗАНОМУ З КУПРУМ(ІІ) ХЛОРИДОМ СТАНІ
116
O. B. Mykhalitchko, О. М. Shcherbyna,
B. М. Mykhalitchko, O. I. Lavreniuk

QUANTUM-CHEMICAL MODELLING OF THE QUANTITATIVE PARAMETERS THAT DETERMINE THE FIRE SAFETY OF THE ANILINE IN BOUND STATE WITH COPPER (II) CHLORIDE
     
О.В. Міллер, А.І. Харчук, Ю.Є. Шелюх
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА НЕВІДПОВІДНІСТЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОБ’ЄКТАХ З МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ
121
O.V. Miller, A.I. Kharchuk, Y.E. Shelyuh
REGULATORY DISPARITY OF FIRE SAFETY ONSITE CROWDED PLACES
     
М.І. Пашечко, Т.Г. Бережанський, 
В.Й. Кузиляк

ПОКРАЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЖЕЖНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПОКРИТТЯМИ НА ОСНОВІ ЕВТЕКТИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
125
M. I. Pashechko, T.G. Berezhanskyi, 
V.Y. Kuzylyak

IMPROVING FIRE DEPARTMENT TOOL MECHANICAL CHARACTERISTICS BY APPLYING COATINGS BASED ON EUTECTIC COMPOSITE MATERIALS

 
     
А.А. Ренкас, Е.М. Гуліда
ВРАХУВАННЯ РЕАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ ПОЖЕЖІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗАЛИШКОВУ МІЦНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ
131
A.A. Renkas, E.N. Gulida
INFLUENCE OF NATURAL TEMPERATURE DISTRIBUTION ON RESIDUAL STRENGTH OF METAL DECK SLAB DURING FIRES

 
     
А.Г. Ренкас, А.А. Ренкас, І.В. Волинський
РОЗРОБЛЕННЯ ЗАСОБІВ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В ПІДКАПОТНОМУ ПРОСТОРІ АВТОМОБІЛЯ
139
A.G. Renkas, A.A. Renkas, I.V. Volynskyi
DEVELOPMENT OF EXTINGUISHING INSTALLATION IN CAR ENGINE ROOM
     
О.М. Римар
КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ В ЛІНІЙНОМУ КОНТАКТІ ДЕТАЛЕЙ ПІДШИПНИКІВ З ПЕРЕКОСОМ ТВІРНИХ
144
A.M. Rymar
CONCENTRATION OF TENSIONS IN LINEAR CONTACT OF DETAILS OF BEARINGS WITH DEFECT OF FORMATIVE
     
Ю.П. Стародуб, Б.Є. Купльовський, 
Ю.Є. Шелюх, А.П.Гаврись

ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК З ВИКОРИСТАННЯМ СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ ДЛЯ СЕЙСМОАКТИВНИХ ЗОН УКРАЇНИ
151
Y.P. Starodub, B.E. Kuplovskyi, 
Y.E. Shelyukh, A.P.Havrys

FIRE AREAS LOCALIZATION USING SATELLITE DATA FOR SEISMIC ZONES OF UKRAINE

 
     
І.Л. Ущапівський, Я.Б. Кирилів, О.О. Водка, О.О. Ларін
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРАЦІЙ ВІДЦЕНТРОВОГО ПОЖЕЖНОГО НАСОСА ЗІ ЗНОШЕНИМИ ПІДШИПНИКАМИ
158
I.L.Ushapivskyi, Ya.B. Kyryliv, О.О. Vodka,
О.О. Larin

AN EXPERIMENTAL STUDY OF CENTRIFUGAL FIRE PUMP VIBRATIONS WITH WORN-OUT BEARING
     
Н.О. Ференц, М.М. Кучерява
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ЕЛЕКТРОЛІЗНИХ УСТАНОВОК
166
N.A. Ferents, M.N. Kucheryava
FIRE SAFETY OF ELECTROLYSIS PLANTS

 
     
Р.С. Яковчук, Р.В. Пархоменко, М.М. Гивлюд, С.П. Брайченко
РОЗКРИТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНТУМЕСЦЕНТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АТМОСФЕРО-ВОГНЕЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ БЕТОНУ
170
R.S. Yakovchuk, R.V. Parkhomenko, 
M.M. Hyvlyud, S.P. Braychenko

FEATURES DISCLOSURE OF INTUMESCENT TECHNOLOGY OF FIRE AND ATMOSPHERIC PROTECTIVE COATINGS FOR BUILDING PRODUCTS BASED ON CONCRETE
     
     
 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua