Українська Англійська

Department of Humanities and Social Work


Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи

     Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи є ключовою ланкою в системі викладання предметів циклу гуманітарної підготовки для курсантів і студентів всіх факультетів університету. Основним завданням кафедри є формування особистості курсантів і студентів з розвиненим інтелектом, активною громадянською позицією, з почуттям національної гідності та людяності.

History of the department: 

     Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи має понад 60-річну історію, яка сягає корінням у період зародження нашого навчального закладу. Її передісторія почалася на Київських курсах перепідготовки офіцерського складу МВС СРСР (1947-1952). Наказом начальника курсів № 38 від 26 березня 1951 р. на Курсах створено предметно-методичну комісію суспільних дисциплін, яку очолив капітан Діденко П.У. 1 листопада 1952 р. на Курсах було утворено цикл суспільних наук. Його першим керівником був підполковник Ніколаєнко О.С. Цикл суспільних наук був структурним підрозділом Київського пожежно-технічного училища (1952-1954), а після його переїзду до Львова – Львівського пожежно-технічного училища (1954-2001). Основним завданням працівників циклу (переважно атестовані посади) була ідеологічна та політико-виховна робота серед курсантів та працівників училища.

     За час існування циклу суспільних наук (1954-1991) тут працювали Оршанський В.Є, Калмикова Т.І., Фалєнков М.В., Лебідь К.П., Голубенко І.К., Харчук А.І., Сало І.А., Пузирков Е.В., Варзєгова Г.О., Панов М.М., Ткаченко Б.І. та ін.

     У серпні 1991 р. ліквідовано цикл суспільних наук і утворено цикл організації державної пожежної охорони (з такою назвою функціонував до 2001 р.). Таким чином, в межах циклу ОДПО було об’єднано викладачів дисциплін гуманітарного та технічного спрямування (Петренко А.П., Терлецький О.І., Желізко В.Ф., Чухрій О.Д., Салійчук О.Ф., Афанасьєв В.Д., Мінкович В.Г., Тарнавчик Т.М., Сеник Б.І., Гладиш В.М., Шелюх Ю.Є., Осіпов В.В., Приставська Д.С., Шперналь Л.Т., Туз Е.П., Половко А.П., Шимко Л.Т., Нагірняк М.Я., Лаврецький Р.В., Шелюх (Долинюк) О.М., Ренкас А.Г. та ін.).     Після реорганізації ЛПТУ у Львівський інститут пожежної безпеки (21 червня 2001 р. ) цикл ОДПО ліквідовано, утворено кафедру гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. За час її існування (2001-2004) працівниками кафедри були Афанасьєв В.Д., Чухрій О.Д., Салійчук О.Ф., Лаврецький Р.В., Нагірняк М.Я., Демчишак Р.Б., Городецька Н.Л., Великий Р.Г. У вересні 2004 року кафедра була реорганізована в кафедру соціальних та гуманітарних дисциплін.     У квітні 2013 року кафедра отримала сучасну назву. За час свого існування кафедра (цикл) забезпечувала викладання близько чотирьох десятків навчальних дисциплін, серед яких –  історія України; філософія; філософія і методологія науки; філософські методи наукового пізнання; соціологія; політологія; релігієзнавство; професійна етика та службовий етикет; професійна етика; соціальна робота;  демографія; етнопсихологія; основи екологічної культури та етнічна екологія та ін.

     Працівники кафедри беруть активну участь у навчально-виховній, методичній роботі Університету: готують методичні посібники, програми, практикуми, збірники тестів, електронні варіанти лекцій, мультимедійні презентації, методичні рекомендації для проведення виховних заходів з постійним і перемінним складом, проводять лекторії, читають позаурочні лекції, постійно вдосконалюють педагогічну майстерність.

Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи плідно співпрацює з іншими кафедрами гуманітарного факультету. Для удосконалення навчального процесу, формування єдності методичних засад викладання гуманітарних дисциплін колектив кафедри бере активну участь у взаємовідвідуванні занять досвідчених науково-педагогічних працівників гуманітарного факультету, проводить спільні навчально-методичні засідання кафедри,  міжнародні та міжвузівські наукові конференції та круглі столи.

     Велику увагу науково-педагогічні працівники кафедри приділяють розвитку духовності, морально-професійної культури, вихованню високих моральних якостей, інтелігентності, дієвого патріотизму, гнучкого плюралістичного мислення, ініціативності та комунікабельності. Крім того, працівниками кафедри ведеться цілеспрямована позааудиторна навчально-виховна робота. Проводяться соціально-культурні заходи, екскурсії Львовом та визначними історичними місцями Західної України тощо.

     Важливою складовою професійної підготовки науково-педагогічного,  начальницького та сержантського складу університету є гуманітарна підготовка. Її організація та проведення покладається на працівників нашої кафедри. Фахівці, переважно технічного спрямування, мають змогу отримати корисну інформацію про історію української державності, соціальні аспекти життєдіяльності суспільства, і, водночас, збагатити себе новими фактами  політичного, культурного, економічного життя нашої держави зокрема і світу загалом.


Department staff: 

     З 2012 року кафедру очолює доктор політичних наук, доцент Шерман Олена Михайлівна, яка до того перебувала на посаді професора кафедри. Колектив кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи налічує 9 науково-педагогічних працівників: завідувач кафедри, 2 професори, 5 доцентів та 1 старший викладач. Працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, розширених засіданнях і семінарах, завідувач кафедри, д.п.н., доц. О.М. Шерман є членом спеціалізованої вченої ради Д 35.051.17 з політичних наук, а професор кафедри, д.і.н., проф. В.Є.Голубко - членом спеціалізованої вченої ради К.35.051.12 з історичних наук. Обидві ради функціонують у ЛНУ ім. І.Франка.

Research and teaching staff: 

завідувач кафедри
Шерман Олена Михайлівна
доктор політичних наук, доцент
професор кафедри
Голубко Віктор Євстахійович 
доктор історичних наук, професор
професор кафедри
Кашуба Марія Василівна
доктор філософських наук, професор
доцент кафедри
Лаврецький Роман Вікторович
кандидат історичних наук, доцент, підполковник сл. ц. з.
доцент кафедри
Нагірняк Михайло Ярославович
кандидат історичних наук, доцент, підполковник сл. ц. з.
доцент кафедри
Логвиненко Вікторія Михайлівна 
кандидат філософських наук, доцент
старший викладач кафедри
Лозинський Андрій Федорович
кандидат історичних наук.
доцент кафедри
Великий Роман Георгійович
кандидат богословських наук, протоієрей
доцент кафедри
Лоза Андрій Степанович
кандидат соціологічних наук

Courses are taught at the department: 

історія України
філософія
філософія і методологія науки
філософські методи наукового пізнання
соціологія
політологія
релігієзнавство
професійна етика та службовий етикет
професійна етика
соціальна робота
демографія
етнопсихологія
основи екологічної культури та етнічна екологія

Scientific-methodical work of the department: 

     Для підвищення якості навчання викладачами кафедри опубліковано ряд посібників, зокрема: Логвиненко В. М., Лаврецький Р. В. Філософія. Розділ “Логіка” : Практикум / В. М. Логвиненко, Р. В. Лаврецький. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 174 с.; Логвиненко В. М., Фльорко М. Я. Філософія: Навчально-методичний посібник для ад’юнктів та здобувачів / В. М. Логвиненко, М. Я. Фльорко. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 228 с.; Лаврецький Р., Мовчан І., М’якуш І. Професійна етика та етикет працівника МНС : навч. посібник / Роман Лаврецький, Іван Мовчан, Ігор М’якуш ; вид. 3-тє, доп. і перероб. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 238 с.; практикум для проведення семінарських занять «Історія України: ХІХ-ХХІ ст.» (автори – Р.В.Лаврецький, В.Є.Голубко, М.Я.Нагірняк, А.Ф.Лозинський, В.І.Чура).

Material-technical base: 

 

   За кафедрою закріплено ауд.319, заняття в якій проводяться з використанням сучасної мультимедійної техніки. Матеріально-технічна база кафедри налічує 3 комп`ютери, ноутбук, 2 мультимедійних проектори.


Areas of research: 

     Суттєвою частиною діяльності співробітників кафедри є наукова робота – адже частка осіб з вченими ступенями і науковими званнями складає 100 %. Формами реалізації наукового пошуку є наукові публікації, участь у наукових заходах, написання монографій, а також робота над дисертаційними дослідженнями. У 2012 році співробітники кафедри опублікували 19 статей, з них 10 – у фахових наукових виданнях, а також взяли участь у 19 науково-практичних конференціях в Україні та за її межами. Активна участь співробітників кафедри у наукових конференціях інших ВНЗ поєднується з регулярним проведенням власних наукових заходів. Щороку проводяться наукові конференції, зокрема, Всеукраїнська наукова конференція «Гуманітарні аспекти формування особистості». Регулярною формою наукового спілкування є Міжкафедральний науково-методичний семінар, який об`єднує представників 4-х кафедр гуманітарного факультету. Щомісяця в ауд. №319 збираються історики і філологи, психологи і педагоги, щоб вислухати та обговорити доповіді і наукові повідомлення, висловити нові ідеї, обмінятися методичним досвідом.


Science students and cadets: 

     На кафедрі діє наукове товариство курсантів та студентів, яке очолює проф. Голубко В.Є. Його учасники регулярно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, а також конкурсах наукових робіт.


Cultural events, entertainment: 

     Головну увагу науково-педагогічні працівники кафедри приділяють розвитку духовності, морально-професійної культури, вихованню високих моральних якостей, інтелігентності, дієвого патріотизму, гнучкого плюралістичного мислення, ініціативності та комунікабельності. Для пропагування здорового способу життя, залучення до національної культурної спадщини, ознайомлення з побутом, традиціями та звичаями українського народу викладачі кафедри - куратори груп проводять туристично-спортивні походи в Карпати та екскурсії визначними місцями Львова, відвідують театри, музеї, виставкові зали, картинну галерею, філармонію, музей народної архітектури та побуту "Шевченківський гай", кінопалаци, ігри Галицької відкритої телевізійної ліги КВК та ін.


Scientific research work: 

     Кафедральною темою наукових досліджень є історія Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Також     кожний представник науково-педагогічного колективу має чітко окреслене коло наукових інтересів.
Завідувач кафедри, доктор політичних наук, доцент О.М. Шерман досліджує стереотип як елемент масової свідомості, роль політичних стереотипів у формуванні громадської думки; інститут ЗМІ та його вплив на перебіг політичних процесів; формування політичного іміджу; політичну поведінку індивіда, гендерну політику і гендер у політиці; виховання толерантності у молодіжному середовищі; політичне лідерство.
У фокусі наукових зацікавлень професора кафедри, доктора історичних наук, професора В.Є.Голубка – військова історія України ХХ ст.; збройна боротьба України за незалежність в період національної революції 1917-1921 рр.; військове будівництво в Україні; формування підвалин національної військової доктрини даного періоду; українсько-польські військово-політичні відносини; історія зовнішньої політики України; проблеми формування української еліти, її участь в національному державотворенні; історичне краєзнавство: історія діяльності людини, містознавство, історія буднів, краєзнавчий туризм, ментальність, звичаї, соціонормативна культура.
Професор кафедри, доктор філософських наук, професор М.В.Кашуба досліджує історію української філософії; вітчизняну та світову культуру; філософські проблеми сталого розвитку.
Доцент кафедри (заступник завідувача кафедри), кандидат історичних наук, доцент, підполковник сл. ц. з. Р.В.Лаврецький – історіографію військової історії; польську історіографію ХІХ - першої половини ХХ ст.; історію освіти і науки в західноукраїнських землях у другій половині ХІХ - 30-х роках ХХ ст.; історію міста Львова; професійну етику та етикет.
Сфера наукових інтересів доцента кафедри, кандидата історичних наук, доцента, підполковника сл. ц. з. М.Я.Нагірняка – історія України; національно-визвольний рух Опору в Україні в 40-50-х рр. ХХ ст.; військово-політична діяльність збройного підпілля ОУН і військових формувань УПА; історія пожежної охорони Львова. Соціальною філософією, філософією екології, формуванням екологічної свідомості та екологічної культури займається доцент кафедри, кандидат філософських наук В.М.Логвиненко.
Серед напрямів наукових досліджень старшого викладача кафедри, кандидата історичних наук А.Ф.Лозинського – військова історія ХІХ - ХХ ст., історія України, всесвітня історія ХХ ст., філософія особистості, соціальна робота.
Історію та теорію релігійних вчень, філософію релігії, проблеми віротерпимості в сучасному суспільстві, душпастирську опіку людини в однострої досліджує доцент кафедри, кандидат богословських наук, протоієрей Р.Г.Великий.
Проблеми соціальних аспектів ринкових перетворень, соціологічний аналіз розвитку приватної ініціативи та підприємництва, соціокультурне середовище молодіжного підприємництва, етичні аспекти соціальної роботи – пріоритетні напрями наукових пошуків А.Ф.Лози.

 

Information for entrants: 

 
    З 2013 року в ЛДУ БЖД вперше буде відбуватися набір абітурієнтів на престижний і затребуваний на ринку праці в Україні напрямок підготовки 6.130102 «Соціальна робота».
 
Загальна інформація про напрям підготовки:
Шифр і галузь вищої освіти: 1301 Соціальне забезпечення.
Шифр і назва напряму підготовки: 6.130102 Соціальна робота.
Спеціалізація: Практична психологія.
Нормативний термін навчання – 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.
Кваліфікація – соціальний працівник.
     Після завершення навчання випускники отримують кваліфікацію, необхідну для роботи:
 • в органах праці та соціального захисту населення; у державних службах зайнятості;
 • у підрозділах органів виконавчої влади у справах сім'ї та молоді; в пенсійному фонді України;
 • в закладах та установах громадсько-політичних організацій і партій; в науково-дослідних установах;
 • керівником будинків-інтернатів; директором або завідуючим секретарем страхової фірми;
 • директором центру професійної орієнтації молоді;
 • завідувачем або консультантом психолого-медико-педагогічної консультації; керівником підрозділу у галузі освіти;
 • в навчально-освітніх закладах, спеціальних закладах, комісіях у справах неповнолітніх, центрах працевлаштування;
 • менеджером соціальної сфери; в центрах вивчення громадської думки.

      Для вступу Вам необхідно подати сертифікати ЗНО з наступних навчальних дисциплін:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • іноземна мова або географія.

     Після завершення навчання за цією спеціальністю випускники зможуть працювати:

 • соціальним працівником (1,2 категорії);
 • інспектором;
 • інспектором з призначення пенсій і виплати пенсій;
 • інструктором;
 • менеджером соціальної сфери, менеджером персоналу;
 • спеціалістом центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
 • спеціалістом закладів соціального обслуговування (центр соціально-психологічної допомоги, соціальний гуртожиток, соціальний центр матері та дитини, центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді);
 • спеціалістом спеціалізованих служб ("Телефон довіри", ресурсний центр, служба соціальної підтримки сімей);
 • вихователем-методистом;
 • спеціалістом служби у справах дітей;
 • профконсультантом;
 • спеціалістом з питань кадрової роботи.

 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

University Post