Українська Англійська

Кафедра термодинаміки та фізики

Фізика – це наука розуміти природу. Е.Роджерс

Фізика – це ємність слова!
Фізика для нас – не просто звук.
Фізика – опора і основа
Всіх без виключення наук.

Розум полягає не тільки в знанні, але й умінні докладати знання на ділі. Аристотель

History of the department: 

                                                                               
      Міністерством надзвичайних ситуацій України наказом № 1004 від 12.11.2010 р. "Про здійснення організаційно-штатних заходів у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності в штат було внесено нову кафедру "Кафедра термодинаміки і фізики", а в січні 2011 року (наказ ЛДУ БЖД  № 26 о/с від 24.01.2011р.) була створена така кафедра, яку очолив знаний науковець, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор СЕМЕРАК Михайло Михайлович.

Department staff: 

      Навчально-виховний процес забезпечують 7 викладачів. Всі працюють на постійній основі. Серед них 1 доктор наук та 6 кандидатів наук. 

 

Research and teaching staff: 

   

 
Професор кафедри, 
ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Якович,
кандидат технічних наук, доцент
   
   

 
Доцент кафедри, 
БАЛИЦЬКА Валентина Олексіївна,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 
Доцент кафедри, 
ЯРИЦЬКА Лідія Ігорівна,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
   
   
   

   
  

   

   

   

   

  

   

           

Науково-педагогічний персонал кафедри бере участь у підготовці бакалаврів за напрямами "Пожежна безпека", "Цивільний захист", "Управління інформаційною безпекою", "Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", "Транспортні технології", "Охорона праці" та магістрів за спеціальністю "Пожежна безпека".

Courses are taught at the department: 

Термодинаміка та теплопередача

Scientific-methodical work of the department: 

У науково-методичному доробку членів кафедри є ряд навчальних посібників та методичних вказівок до виконання розрахунково-графічних та лабораторних робіт, серед яких:
Ø навчальний посібник з грифом МОН України "Термодинаміка та теплопередача в пожежній справі" (Величко Л.Д., Лозинський Р.Я., Семерак М.М.);
Ø навчальний посібник з грифом МОН України "ФІЗИКА. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка" (Балицька В.О., Ярицька Л.І.);
Ø навчальний посібник з грифом Вченої ради ЛДУ БЖД "Збірник задач і запитань з радіаційної фізики" (Лопушанський Я.Й., Семерак М.М.);
Ø навчальний посібник з грифом Вченої ради ЛДУ БЖД "Радіаційна безпека. Ядерна енергія" (Козяр М.М., Лопушанський Я.Й, Семерак М.М.);
Ø навчальний посібник "Електромагнітні явища. Збірник задач, запитань і відповідей" (Лопушанський Я.Й.);
Ø навчальний посібник "Оптичні явища. Збірник задач, запитань і відповідей" (Лопушанський Я.Й.);
Ø навчальний посібник з грифом Вченої ради ЛДУ БЖД "Фізичні основи механіки. Збірник задач, запитань і відповідей. (Лопушанський Я.Й.);
Ø довідник "Радіаційна безпека. Ізотопи" (Лопушанський Я.Й., Семерак М.М.);
Ø навчальний посібник з грифом Вченої ради ЛДУ БЖД "Фізика мікросвіту. Збірник задач, запитань і відповідей. (Лопушанський Я.Й.);
Ø "Фізика. Електромагнетизм. Тестові завдання для курсантів і студентів" (Балицька В.О., Ярицька Л.І.);
Ø "Фізика. Оптика. Тестові завдання для курсантів і студентів" (Балицька В.О., Ярицька Л.І.).
Ø навчальний посібник з грифом МОН України "Гідравліка неньютонівських рідин (Яхно О.М., Желяк В.І.);
Ø Збірник задач з технічної механіки рідин та газів (Мандрус В.І., Желяк В.І., Регуш А.Я.).
Триває робота над написанням навчальних посібників:
Ø "Пожежна та техногенна безпека АС" (Семерак М.М., Лопушанський Я.Й., Павлюк Ю.Е.);
Ø "Радіаційна безпека. Дозиметрія іонізуючих випромінювань" (Козяр М.М., Лопушанський Я.Й., Семерак М.М.).

Material-technical base: 

     На кафедрі функціонують кабінет спеціалізованого водопостачання та лабораторії фізики і гідравліки, які забезпечують проведення занять з дисциплін, які читаються на кафедрі. При викладенні навчального матеріалу викладачі кафедри використовують засоби мультимедійного та комп’ютерного забезпечення.

 

Кабінет спеціального водопостачання
            В кабінеті спеціалізованого водопостачання проводяться заняття з вивчення будови, основних принципів роботи та проектування водогінних мереж, які забезпечують водопостачання, в основному, на протипожежні потреби.

 

Лабораторія фізики
     Лабораторія призначена для проведення занять з експериментального дослідження основних фундаментальних фізичних законів природи й оснащена необхідним обладнанням для проведення експериментальних досліджень та аналізу отриманих результатів. В лабораторії виконуються наступні роботи:
 • Вступ до лабораторного практикуму. Теорія похибок;
 • Визначення густини тіла правильної геометричної форми;
 • Визначення рухів на похилій площині;
 • Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника;
 • Визначення законів динаміки обертального руху за допомогою приладу Обербека;
 • Визначення висоти будівлі за барометричною формулою;
 • Визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом Стокса;
 • Визначення вологості повітря психрометром;
 • Дослідження послідовного і паралельного з’єднання провідників;
 • Дослідження температурної залежності опору напівпровідникових резисторів;
 • Визначення фокусної віддалі та оптичної сили збиральної лінзи;
 • Визначення довжини світлової хвилі оптичного квантового генератора за допомогою дифракційної гратки;
 • Визначення розмірів структурних дефектів.
 • Лабораторія гідравліки
        В даній  лабораторії майбутні випускники проводять експериментальні дослідження з вивчення ламінарного та турбулентного режимів руху рідини, демонстрування рівняння Бернуллі, визначення втрат напору при русі рідини в трубопроводі. Також проводиться визначення впливу на продуктивність пожежного струменя та дальність його польоту тиску на автонасосі та діаметру насадка пожежного ствола.

 

Areas of research: 

  

       Кафедра успішно співпрацює в багатьох напрямках з різними кафедрами Національного університету «Львівська політехніка», Львівського Національного університету ім. І.Франка, Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, з Науково-виробничим підприємством «Карат», м. Львів. Деякі з проведених робіт та наукових напрямків, за якими проведені та заплановано провести дослідження наведено нижче:
 • Дослідження вогнестійкості конструкцій машинних залів АЕС за умов горіння водню і турбінної оливи (проф.Семерак М.М., доц.Лопушанський Я.Й., ад. Харишин Д.В.);
 • Вплив теплових потоків пожежі і джерел тепла на термостійкість конструкцій будівель і споруд (проф.Семерак М.М.);
 • Фізико-хімічні процеси в кристалах галоїдних сполук кадмію в умовах іонізуючого випромінювання (доц.Ярицька Л.І);
 • Особливості кінетики фотопотемніння в аморфних халькогенідних плівках (доц. Балицька В.О.).

Science students and cadets: 

Велика увага на кафедрі надається залученню курсантів і студентів до науково-дослідної роботи. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри курсанти роблять доповіді по своїх наукових роботах на міжнародних науково-практичних конференціях курсантів і студентів та друкують статті у фахових виданнях. Так, наприклад, у 2013 році, роботи курсантів Юнашова І.С. (наук.керівник Семерак М.М.) та Кобилкіна Д.С. (наук.керівник Балицька В.О.) відзначені грамотами Львівського державного університету безпеки життєдіяльності як одні із ґрунтовніших.

Scientific research work: 

  

     Одним із основних напрямів роботи кафедри є наукова діяльність. На кафедрі проводяться наукові дослідження щодо діяльності підрозділів ДСНС України за темами:
 • "Вплив теплових потоків пожежі і джерел тепла на термостійкість конструкцій будівель і споруд" (проф. Семерак М.М., доц. Лопушанський Я.Й., ад. Домінік А.М., ад. Субота А.В.),
 • "Дослідження вогнестійкості конструкцій машинних залів АЕС за умов горіння водню і турбінної оливи" (проф. Семерак М.М., доц. Лопушанський Я.Й., ад. Домінік А.М., ад. Субота А.В.).
       Працівниками кафедри завершені держбюджетні науково-дослідні роботи, серед яких є такі, що фінансовані МНС України:
 • проведення обстеження та вирішення комплексу питань, пов’язаних з пожежною безпекою Рівненської АЕС (проф.Семерак М.М.);
 • усунення зауважень Державної експертизи поглибленого аналізу горіння водню в машинному залі блоку №1 Рівненської АЕС (проф. Семерак М.М., ад.Домінік А.М.);
 • аналіз пожежної безпеки машинного залу енергоблоку №2 Рівненської АЕС під час виникнення пожежі з викидом водню з корпусу генератора (проф. Семерак М.М., ад.Субота А.В.);
 • вогнестійкість інженерних конструкцій за умов пожежі на нафтохімічних підприємствах (проф.Семерак М.М., ад. Байтала В.М., ад.Чернецький В.В., ад. Юнашов І.С., магістр Д.В.Харишин);
 • виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво нового аеровокзалу ДТ «Міжнародний аеропорт «Львів» до Євро2012 (доц.Желяк В.І., ст. викл. Регуш А.Я.).
     З 2014 року виконуються два науково-технічні договори в пакеті заходів по продовженню експлуатації Хмельницької та Південно-Української атомних електростанцій.
     За тематикою науково-дослідних робіт кафедри під керівництвом професора Семерака М.М. на кафедрі здійснюють свої дисертаційні дослідження ад’юнкти, а саме:
 • «Вогнестійкі багатошарові будівельні конструкції» (ад.Байтала В.М.);
 • «Вогнестійкість несучих конструкцій машинних залів АЕС при горінні водню» (ад. Субота А.В.);
 • «Підвищення пожежної безпеки підприємств, які продукують горючі речовини» (ад. Чернецький В.В.).
      З лютого 2014 року під керівництвом професора Семерака М.М. на кафедрі почав працювати над своїм дисертаційним дослідженням ще один ад’юнкт Юнашов І.С. В червні 2012 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук ад’юнкт кафедри Лазаренко О.В. – науковий керівник доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Желяк В.І..
     Завідувач кафедри, професор Семерак М.М. є головою спеціалізованої вченої ради ЛДУБЖД по захисту кандидатських дисертацій та членом спеціалізованої докторської ради у Національному університеті «Львівська політехніка», а професор кафедри, доцент Лозинський Р.Я. є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради ЛДУБЖД по захисту кандидатських дисертацій.
        Члени кафедри залучаються до опонування докторських і кандидатських дисертацій. Науково-педагогічними працівниками кафедри надаються відгуків на автореферати дисертацій, публікуються статті у фахових виданнях як на Україні так и за кордоном. Апробація наукового доробку викладачів кафедри проводилася на багатьох вітчизняних та міжнародних науково-технічних конференціях і семінарах. Працівники кафедри приймають участь у нарадах по підготовці нормативно-правових актів з пожежної безпеки атомних станцій.
         Слід відмітити публікаційні здобутки працівників кафедри, зокрема публікації в таких іноземних журналах з «Impact Faktor»: Physical Status Solids,  Microelectronics Reliability, Journal of Alloys and compounds, Archives of Materials Science, Journal of the European Ceramic Society, Journal of Non-Crystalline Solids, Sensors and Actuators.

Information for entrants: 

Програма вступного випробування з фізики
для вступу на перший курс навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Метою вступного випробування є оцінка рівня знань абітурієнта з фізики для конкурсного відбору для навчання в університеті.
Завдання випробування з фізики полягають у оцінці уміння вступника:

- встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
- використовувати теоретичні знання для розв’язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих);
- застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі середньої школи;
- визначати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
- складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;
- пояснювати принцип дії пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
- аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;
- правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.

Програми фахових вступних випробувань з підготовки магістра за спеціальностями

Вступне випробування проводиться з метою:
- перевірки відповідності знань, умінь та навичок курсантів, студентів та слухачів (надалі слухачів) програмовим вимогам;
- виявлення та оцінки рівня навчальних досягнень слухачів;
- оцінки ступеня підготовленості вступників до навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за обраними спеціальностями (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра).
Зміст тестових завдань визначається фаховою атестаційною комісією відповідно до змісту освіти та державних вимог до рівня підготовки вступників.

Випробування включає в себе завдання з різних навчальних дисциплін, в тому числі і такі, що викладаються викладачами кафедри: Термодинаміка та теплопередача.

 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

University Post