Українська Англійська

Випуск №5(2011)ч.2

 ЗМІСТ       CONTENTS
Г.Д. Антонюк
ВПЛИВ ЛАТИНСЬКОЇ ШКОЛИ НА РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
 
9
H. Antoniuk
INFLUENCE OF LATIN SCHOOL ON THE DEVELOPMENT OF SECONDARY EDUCATION IN UKRAINE
     
В.М. Афонін, О.І. Попович, О.В. Купріненко
СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ КУРСАНТІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК
15
V.M. Afonin, O.I. Popovych,O.V. Kuprinenko
PHYSICAL PROFICIENCY OF CADETS OF SPECIFIC SUPPORT UNITS
     
Н. Базиляк
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ПРАКТИКИ 
21
N. Bаzyliak
ACADEMIC MOBILITY AS A PROCESS
OF LANGUAGE PRACTICE IMPLEMENTATION
     
Л.О. Бєкрєшева
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ШКОЛЯРА”
25
L.O. Bekresheva
MODERN APPROACHES TO DEFINE A NOTION OF “PUPIL’S RESEARCH ACTIVITIES”
     
О. М. Бєляєва
ПРОФЕСІЙНА ЛІНГВОДИДАКТИКА В НАВЧАННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ
31
O.M. Beliaeva
PROFESSIONAL LINGUAL DIDACTICS AS METHODOLOGICAL BASE OF TEACHING LATIN LSP OF MEDICINE
     
Н.В. Берестецька
ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
37
N.V. Berestetska
FORMATION OF TRANSLATING COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS-BORDERGUARDS
     
О.П. Биконя
ОПТИМІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ІКТ
42
O.P. Bykonya
OPTIMIZATION OF SELF-STUDY IN LEARNING ENGLISH BY STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALITY WITH THE HELP OF ICT
     
А.О. Близнюк
КОМП'ЮТЕРНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПИСЬМА СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
47
A.O. Bliznyuk
COMPUTER PRESENTATION AS A METHOD OF TEACHING ENGLISH WRITING FOR PSYCHOLOGY STUDENTS
     
Л.В. Віннікова
ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОЇ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
52
L.V. Vinnikova
LEARNING OF PROFESSIONALLY ORIENTED VOCABULARY AT THE ENGLISH LESSONS LEARNED BY THE STUDENTS AT “COMPUTER TECHNOLOGIES
     
Н.П.Вовк
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ У МАЙБУТНІХ ІНСПЕКТОРІВ ОДПН МНС УКРАЇНИ

 

57
N.P. Vovk
CRITERIA AND INDICATORS OF FORMING OF PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT AS TO  FUTURE INSPECTORS OF FIRE PREVENTION
SERVICE OF THE MINISTRY OF EMERGENCIES OF UKRAINE
     
Н.Я. Вовчаста
РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ
64
N.Ya. Vovchasta
ROLE OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS OF FIRE-RESCUE SERVICE OF UKRAINE AND POLAND
     
О.М. Горіна
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ ЯК БАЗИС ЕФЕКТИВНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
70
O.M. Gorina
GUIDANCE FOR SOLVING PHYSICAL PROBLEMS AS THE BASIS EFFECTIVE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
     
В.І. Гудим, М.М. Козяр, М.І. Кусій
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
78
V.I. Hudym, M.M. Koziar, M.I. Kusiy
IMPROVEMENT OF ENGINEERS AND TECHNICIANS PROFESSIONAL TRAINING
 
     
І.Ю. Гуріненко
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ КУРСАНТІВ ВНЗ МНС УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ МАС-МЕДІА
 
83
I.Yu. Gurinenko
PEDAGOGICAL CONDITIONS TO DEVELOP CRITICAL THINKING OF CADETS BY USAGE OF MASS-MEDIA AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF THE MINISTRY OF EMERGENCIES OF UKRAINE
     
І.М. Дробіт
ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
89
I. Drobit
APPLYING AUTHENTIC PODCASTS WHILE TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 
     
Л.І. Зязюн
МОВА – ЕКСКЛЮЗИВНА ДОМІНАНТА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ
93
L. Zyazyun
LANGUAGE AS AN EXCLUSIVE DOMINANT OF HUMANISTIC EDUCATION
     
L. Soura, S. Isanina
MULTIMÉDIA DANS L'APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
100
L. Soura, S. Isanina
MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES
     
М.Ю. Кадемія
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
106
M.Yu. Kademiya
STUDENTS’ SELF-STUDY UNDER CONDITIONS OF UNIFIED INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT
     
М.Г. Кащук
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ КУРСАНТІВ І ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
112
M.H. Kashchuk
FORMATION OF CULTURE COMMUNICATION OF CADETS AND LAW ENFORCEMENT WORKERS (ON THE BASIS OF ENGLISH)
 
     
Л.Є. Клос
ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВСОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ СПРЯМОВАНА НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
117
L. Klos
HEALTHCARING ACTIVITY OF SOCIAL WORK SPECIALISTS:  PECULIARITIES OF PROFESSIONAL TRAINING IN THE RUSSIAN FEDERATION
     
А.М. Ковальчук, Ю.М. Антошків, А.М. Петренко
ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ АБІТУРІЄНТІВ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
126
A.M. Kovalchuk, Y.M. Аntoshkiv, A.M. Petrenko
CHARACTERISTICS OF PHYSICAL TRAINING LEVEL OF LVIV STATE UNIVERSITY OF LIFE SAFETY STUDENTS OF 2010 ENTRANCE CAMPAIGN
 
     
М.М. Козяр
МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
131
M.M. Koziar 
MODERNIZATION OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM BY MEANS OF INFORMATIZATION
     
М.М. Кокор
ПОНЯТТЯ «АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПОТРЕБ» У ЗАРУБІЖНІЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 
137
М.М. Кокор
ПОНЯТИЕ «АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ» В ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
     
С.А. Коновальчук
ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ
143
S.A. Konovalchuk
LINGUISTIC ASPECTS OF PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION FOR STUDENTS OF JOURNALISM FACULTY
В.В. Кошеленко, Ю.М. Антошків, А.М. Ковальчук
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ ЛДУБЖД ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ «УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ»
149
V. Koshelenko, Y. Antoshkiv, A. Kovalchuk
ANALYSIS OF BASIC PHYSICAL QUALITIES OF CADETS AND STUDENTS AT THE LSU LS AT THE DIRECTION OF TRAINING "MANAGEMENT OF INFORMATION SAFETY"
     
Л.В. Кравчук
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.
 
154
L. Kravchuk
HISTORICAL DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY
     
В.Е. Краснопольський
ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
159
V.E. Krasnopolskyi
DIDACTIC POTENTIAL OF VIRTUAL ENVIRONMENT
 
     
М.І. Кузнєцов
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ АВТОРСЬКОГО В НАУКОВІЙ ФІЛОЛОГІЧНІЙ ПРОЗІ
 
165
M.I. Kuznetsov
THE PROBLEM OF DEFINING OF AUTHER’S INDIVIDUALITY IN SCIENTIFIC AND PHILOLOGICAL PROSE
     
І.І. Липська
КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
169
I.I. Lypska
THE CONCEPT OF THE ENGLISH TEXT BOOK WRITING FOR MASTERS
OF ECONOMIC SPECIALITIES
     
Ю.О. Матвіїв-Лозинська
ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
175
Y.O. Matviyiv-Lozynska
OUTSIDE LECTURE ROOM ACTIVITY AS CONSTITUENT OF EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
     
О.А. Мацнєва
ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ “IMPROVE YOUR LISTENING SKILLS” У НАВЧАННІ АУДІЮВАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
180
O.M. Matsnyeva
USE OF THE COMPUTER PROGRAMME “IMPROVE YOUR LISTENIING SKILLS” IN TEACHING LISTENING COMPREHENSION TO STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGE AS MAJOR SUBJECT
     
С.І. Мединська
ОБМЕЖУВАЛЬНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНИХ ВНЗ
 
186
S.I. Medynska
RESTRICTIVE CONDITIONS OF USING COMPUTER TESTING WHILE STUDYING FOREIGN LANGUAGES IN NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
     
М.Я. Нагірняк, Н.І. Мачинська
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
191
M. Nagirnyak, N. Machynska
PRACTICAL ASPECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATION
     
О.О. Пісоцька
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ
 
197
O.O. Pisotska
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF DIALOGUE COOPERATION BETWEEN LECTURES AND STUDENTS
     
О.І. Прокопенко
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДУ В ПОЗАКЛАСНУ РОБОТУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
 
202
O.I. Prokopenko
ORGANIZATION AND PEDAGOGICAL PECULIARITIES OF INTRODUCTION OF EXTRA-CURRICULAR PROGECT IN OUT-OF SCHOOL WORK OF SECONDARY SCHOOL
     
І.Г. Романко
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 
208
I. Romanko
CURRENT TRENDS OF THE COMMUNICATIVE INTERACTION BETWEEN TEACHER AND PUPILS IN SECONDARY SCHOOLS OF GREAT BRITAIN
 
     
О.О. Русанова, В.Б. Гого
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ЧУЖОЗЕМНИХ МОВ, АПРОБОВАНИХ В УНІВЕРСИТЕТАХ США Й КАНАДИ
212
О. Rusanova, V. Hoho
HISTORICAL STAGES OF DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING METHODS USED IN THE UNITED STATES AND CANADA
     
Л.Г. Саноцька
ЗМІНА ФОКУСУ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ: ВІД ВИКЛАДАЧА ДО СТУДЕНТА
218
L.G. Sanotska
SHIFTING THE FOCUS OF THE CLASSROOM: FROM TEACHER TO STUDENT
     
О.Є. Смолінська
КАТЕГОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ: ПРОБЛЕМИ ОЗНАЧЕННЯ
 
223
O.Ye. Smolinska
ORGANIZATIONAL CULTURE CATEGORIES IN THE HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION: PROBLEMS OF DEFINITION
     
К.В. Соколова,  О.Г. Свириденко
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ Й ВИКОРИСТАННЯ ПОСІБНИКА «ПОДАЄМО СТАТИСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ АНГЛІЙСЬКОЮ» В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ  СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
229
K.V. Sokolova, O.G. Svyrydenko
PECULIARITIES OF STRUCTURE OF “PRESENTING STATISTICS IN ENGLISH” TEXTBOOK IN PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALITIES
     
Т.В. Сторчова
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ-ГЕРМАНІСТІВ ЗАСОБАМИ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ
236
T.V. Storchova
DEVELOPMENT OF SYSTEM OF SKILLS AND PRACTISES IN GERMANIC STUDENTS BY THE MEANS OF LATIN LANGUAGE
     
О.Б. Тарнопольський, Ю.В. Дегтярьова
АВТЕНТИЧНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У НЕМОВНИХ ВИШАХ
 
242
O.B. Tarnopolsky, Y.V. Degtyariova
AUTHENTICITY OF LEARNING MATERIALS IN TEACHING OF ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION AT NON-LINGUISTIC TERTIARY SCHOOLS
     
Г.В. Телегіна
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ХРОНОБІОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ
246
G.V. Telegina
PROBLEMATICAL ASPECTS OF CHRONOBIOLOGICAL DESADAPTATION OF THE FUTURE SPECIALISTS OF THE OPERATIVE LIFE-SAVING SERVICE AND WAYS OF ITS CORRECTION
     
Г. Товканець
РОЛЬ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЧЕХІЇ
251
A. Tovkanets 
THE ROLE OF LANGUAGE TRAINING IN THE FUTURE THE FORMATION OF COMMUNICATION COMPETENCE OF SPECIALIST ECONOMIC TRENDS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS THE CZECH REPUBLIC
 
     
О.Д. Шевчук
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
257
O.D. Shevchuk
MODERN MODELS OF TEACHING WRITING
 
     
Б.І. Шуневич
ІНТЕГРОВАНА СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
262
B. Shunevych
INTEGRATED SCHEME OF DISTANCE LEARNING MODELS CLASSIFICATION
 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

University Post