Українська Англійська

Випуск №6(2012)

 
 ЗМІСТ       CONTENTS
     
ІНФОРМАТИКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ   INFORMATICS AND AUTOMATION
     
І. М. Кульчицький, Т.В. Магеровська, 
В.В. Сеник

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
7
І. М. Kulchitsky, T.V. Magerovska,
V.V. Senyk

AUTOMATION OF STUDENTS’ KNOWLEDGE ASSESSMENT IN CREDIT AND MODULE SYSTEM OF BOLOGNA PROCESS
     
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   INFORMATION TECHNOLOGIES
     
Д.Б. Аркатов
МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ ДАНИМИ У СИСТЕМІ КООРДИНАЦІЇ РУХУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
15
D.B. Arkatov
INFORMATION EXCHANGE MODELING IN THE COORDINATION MOVEMENTS SYSTEM ON RAILWAY
М.Ю. Лесів, Р.М. Карась, П.І. Топилко,
М.П. Сорочич

ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ: ГЕНЕРУВАННЯ ТЕПЛО- ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У ПІВДЕННІЙ ПОЛЬЩІ
23
M. Lesiv, R. Karas, P. Topylko, M.P.Sorochych
SPATIAL MODELING OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS: ELECTRICITY AND HEAT PRODUCTION OF SOUTHERN POLAND
З.П. Сташевський, О.І. Лозинський, Н.Є. Бурак
ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ РОЛЬОВОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
29
Z.P. Stashevkyi, O.I. Lozynskyi, N.E. Burak  
IMPLEMENTATION OF POLICY OF ROLE DIFFERENTIATION OF ACCESS TO INFORMATION RESOURCES IN DISTANCE EDUCATION SYSTEM
     
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ   PROJECT AND PROGRAM MANAGEMENT
     
В.П. Квашук, Ю.П. Рак
ОФІСНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТІВ З УРАХУВАННЯМ СИНЕРГЕТИКИ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ
36
V.P. Kvashuk, Y.P. Rak
OFFICE MANAGEMENT REGIONAL PORTFOLIOS OF PROJECTS TAKING INTO ACCOUNT SYNERGETICS NATURAL AND INDUSTRIAL SYNERGETICS DANGER
П.М. Гащук
МОДЕЛЬНІ ЗАСОБИ ТЛУМАЧЕННЯ ОСОБЛИВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПНЕВМАТИЧНОГО КОЛЕСА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
42
P.М. Hashchuk
MODEL MEANS OF INTERPRETATION OF SPECIAL PROPERTIES OF THE PNEUMATIC WHEEL OF FIRE VEHICLES
З.І. Домбровський
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
 
54
Z.I. Dombrovskiy
DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF PROJECTS MANAGEMENT TO EFFICIENCY OF THE USE OF ENERGY 
О.Б. Зачко
СИСТЕМНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПРОЕКТАМИ В УКРАЇНІ
58
O.B. Zachko
SYSTEMS APPROACHES TO THE MANAGEMENT INFRASTRUCTURAL PROJECTS IN UKRAINE
А.І. Івануса, Ю.П. Рак
МОДЕЛІ ПРОЕКТІВ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ ПОТОКАМИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ІЗ СПОРТИВНО-ВИДОВИЩНИХ СПОРУД
62
А.I. Ivanusa, Y.P. Rak
MODEL PROJECT MANAGEMENT HUMAN STREAM SAFE EVACUATION OF SPORTS AND ENTERTAINMENT BUILDING 
І.В. Кононенко, М.Е. Колісник
РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ПРОЕКТУ
67
I.V. Kononenko, M.E. Kolisnyk
DEVELOPMENT AND APPLICATION OF SOFTWARE FOR MULTI-CRITERIA PROJECT SCOPE OPTIMIZATION
Н.П. Крап, В.М. Юзевич
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ
77
N. Кrap, V.Yuzevych
METHODOLOGICAL BASES OF TOURIST STREAM PROJECTS MANAGEMENT
О.І. Полотай, Ю.Р. Лозинський
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ)
83
O.I Polotaj., Yu.R. Lozinski
FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE (ON EXAMPLE OF LVIV ACADEMY OF COMMERCE)
О.В. Придатко
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПРИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОМУ УПРАВЛІННІ
90
O.V. Prydatko
MODELING OF PRACTICAL TRAINING OPERATIONAL RESCUE SERVICE IN PROJECT MANAGEMENT ORIENTATION
О.В. Сидорчук,  В.В. Бондаренко
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ КУРСАНТІВ ВНЗ МНС УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ МАС-МЕДІА
 
101
О.V. Sidorchuk, V.V. Bondarenko
SYSTEM PRINCIPLES OF PROJECTS’ ARCHITECTURE MANAGEMENT OF REENGINEERING OF FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS
Ю.П. Стародуб, В.М. Карпенко, 
В.М. Стасенко, М.С. Никорюк, О.В. Карпенко

ПРОЕКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
107
G.P. Starodub, V.M. Karpenko, V.M. Stasenko, M.S. Nykoryuk, O.V. Karpenko
UKRAINE ENERGY SECURITY PROJECT   ON THE BASIS OF OWN GEOTHERMAL RESOURCES
     
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ   LIFE AND LABOUR SAFETY
     
Г.Ф. Винявська
КОНДИЦІЮВАННЯ ПРИРОДНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД СТОСОВНО ІОНІВ ФЛЮОРУ КАЛЬЦІЮ ГІДРОКСИДОМ
107
G.F. Vinayvska
NATURAL GROUND WATER CONDITIONING OF IONS FLUORINE BY CALCIUM HYDROXIDE 
О.О. Власій, Т. В. Дячун, М.Ф. Стасюк
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ У БАГАТОШАРОВОМУ ПОРОЖНИСТОМУ ЦИЛІНДРІ
121
О. Vlasiy, T.Dyachunн, M. Stasiuk
MATHEMATICAL MODELING OF HEAT PROCESS IN MULTILAYER HOLLOW CYLINDER
 
П.М. Гащук,  С.В. Войтків
ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ КОМПОНУВАЛЬНИХ СХЕМ МІЖМІСЬКИХ АВТОБУСІВ МАЛОГО (СЕРЕДНЬОГО) РОЗМІРНОГО КЛАСУ
129
P.М. Hashchuk, S.V. Vojtkiv
THE PROJECT-ORIENTED MANAGEMENT OF CREATION OF grouped scheme OF THE MINI (MIDI) SIZED CLASS INTERURBAN BUSES
 
С.О. Ємельяненко
ПОЖЕЖНІ РИЗИКИ У ЖИТЛОВИХБУДИНКАХ МІСТА ЛЬВОВА НА ПРИКЛАДІ ЛИЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ
144
S.O. Yemelyanenko
FIRE RISKS IN DOMESTIC BUILDINGS OF LYCHAKIV DISTRICT OF LVIV
Я.Б. Кирилів, С.І. Білик, О.В. Хлевной
АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИННИХ ЗАЛІВ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
150
Ya. B. Kyryliv, S.I. Bilyk, O.V. Khlevnoy
ANALYSIS OF NUCLEAR POWER PLANTS MACHINE HALLS FIRE SAFETY
І.О. Мовчан, Е.М. Гуліда
ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ ІЗ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД У ВИПАДКУ ПОЖЕЖІ З УРАХУВАННЯМ ЇЇ КРИТИЧНОГО ЧАСУ
 
157
I.O. Movchan, E.M. Hulida
DETERMINATION OF RISK OF EVACUATION OF PEOPLE IS FROM BUILDINGS AND BUILDINGS IN THE CASE OF FIRE TAKING INTO ACCOUNT ITS CRITICAL TIME
О.В. Сидоров
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ДЕІОНІЗАЦІЇ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ЛЕГКИХ АЕРОІОНІВ У ПРИМІЩЕННЯХ
163
O.V. Sydorov
STUDY OF DEIONIZATION FACTORS’ INFLUENCE ON CHANGES OF LIGHT AIR IONS CONCENTRATIONS IN ROOMS
О.М. Щербина, А.О. Бедзай, Б.М. Михалічко
ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОТРУЄННЯМ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ АЛКОГОЛЕМ ТА ЙОГО СУРОГАТАМИ МЕТОДАМИ ХРОМАТОГРАФІЇ
 
168
O.N. Shtcherbyna, A.A.Bedzay, B.M.Mykhalitchko
IDENTIFICATION OF DANGERS, BOUND WITH A POISONING  OF A HUMAN ORGANISM BY ALCOHOL AND ITS SUBSTITUTES  BY METHODS OF A CHROMATOGRAPHY
ТЕХНОГЕННА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА   TECHNOGENEOUS AND ENVIRONMENTAL SAFETY
А.Г. Бевза
ОЦІНКА РИЗИКУ ЗАГРОЗИ ЗДОРОВ’Ю НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РАДІОНУКЛІДАМИ
176
A.G. Bevza
RISK ASSESSMENT OF POPULATION HEALTH THREAT FROM RADIONUCLIDE ENVIRONMENTAL POLLUTION
С.А. Епринцев
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО АНТРОПОГЕННОГО ПРЕССИНГА
182
S.A. Eprintsev
ENVIRONMENTAL SAFETY OF URBAN AREAS IN TERMS OF INTENSIVE ANTHROPOGENIC PRESSURE
Н.В. Максименко, А.А. Клєщ
ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, ЯК ВТІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ІМПЕРАТИВУ
186
N.V. Maksimenko, A.A. Klesch
LANDSCAPE – ECOLOGIC PLANNING, AS IT EMBODIMENT OF ECOLOGICAL IMPERATIVE
Т.Є. Рак, В.В. Карабин
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ЛАНДШАФТНОЇ ЕКОЛОГІЇ
 
190
T. Rak, V. Karabyn
METHODICAL ASPECTS OF THE FIELD PRACTICAL TRAINING PERFORMANCE IN LANDSCAPE ECOLOGY
С.М. Стойко
АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ В УКРАЇНСЬКИХ ЛІСАХ КАРПАТ ТА ВЕГЕТАЦІЙНІ СТУПЕННІ ЯК ЕКОСИСТЕМНІ МОДЕЛІ РЕНАТУРАЛІЗАЦІЇ ТРАНСФОРМОВАНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ
 
196
S.M. Stojko
THE ANTROPOGENICAL TRANSFORMATION OF FORESTS IN UKRAINIAN CARPATHIANS AND VEGETATION BELTS AS ECOSYSTEM MODELS FOR RENATURALIZATION OF SECUNDARY PHYTOCOENOSES
В.В. Токаревський, М.А. Петрова, І.М. Кріп
ОЧИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ ДЕЗАКТИВАЦІЇ ГРУНТІВ
203
V.V. Tokarevskyy, М.А. Petrova, І.М. Krip
SOIL DECONTAMINATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS TREATMENT
У.В. Хром’як, І.Д. Борщишин
ВТОРИННЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ПОЛІСТИРОЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
208
U.V. Khromyak, І.D. Borshchyshyn
SECONDARY PROCESSING OF WASTES OF THE POLYSTYRENE MATERIALS
Ю.Є Шелюх
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯПОВІТРЯ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ВИДІВ ПИЛУ
214
Yu.Ye. Shelukh
MODERN METHODS OF AIR PURIFICATION FROM INDUSTRIAL TYPES OF DUST
 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

University Post