Українська Англійська

Department of Information Security Management

Department of Information Security Management

   

Department of Information Security Management provides training in educational level BSc in Knowledge 1701 "Information Security" in the direction of 6.170103 "Information Security Management" masters in the specialty 8.17010302 "Administrative Management of information security," and industry experts knowledge "Information technology "specialty 125" cybersecurity ".
Cadets and students of specialty "Information Security Management" acquire the necessary knowledge and skills to manage the security of information systems, organizations and businesses have the theory and practice of development and management of information systems and software and information security. The scope of their work is a modern management, protection and surveillance used in structural units DSNS Ukraine and many other departments. Cadets and students of UIB master in learning these trades:

specialist analytical and theoretical research in the field of technical protection of information against unauthorized access;
specialist in design and development, operation, modernization and repair of technical information protection;
specialist in providing secrecy and organizations protect sensitive information from unauthorized access.
UIB Graduates can work in the following positions:

administrator data access tasks and systems;
analyst of computer communications systems and computer data bank;
software developer, system programmer;
Specialist (engineer) Center for Telecommunication Systems and Information Technology Directorate SES of Ukraine;
Specialist (engineer) departments of communication, notification and ACS PG DSNS Ukraine;
specialist of technical protection of information PG DSNS Ukraine.
Also UIB Department graduates can work in structural subdivisions Information Protection Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Security Service of Ukraine, in units of the State Service of Special Communication and Information Protection, the State Tax Administration, banks, railway management, at customs.


 

History of the department: 

The department of information security management launched in January 2011 as a result of the reorganization of information technology and telecommunication systems (ITTS), which was divided into two departments. The new department was headed by PhD, Professor Hrytsiuk Y, who held the post of professor of ITTS. Since September 2014 the department was headed by PhD, Professor Samothy V.V. alone Chair allocated space in the school building of the University and confirmed by the respective laboratory. It is a unit of Training and Research Institute of Civil Defense and provides educational, methodical and educational work among students and university students.


Department staff: 

  The newly created department was headed by Doctor of Technical Sciences, Professor Yuriy Hrytsyuk, who was a professor at the ITTS Department. The department has a highly qualified teaching staff: 2 Doctors of Sciences, Professors, 6 Candidates of Sciences, Assistant Professors and other experienced teachers. The employees of the department actively participate in international scientific-practical conferences, symposia, extended meetings and seminars, are the chairmen of SEC in other universities of Ukraine. Professor Y.I. Grytsyuk is a member of the following specialized scientific councils: D 64.052.02 - NU "Lviv Polytechnic" and D 35.072.04 - NLTU of Ukraine.

 


 

Research and teaching staff: 

 

Head of Department 
Rostislav Tkachuk
Doctor of Science, Professor
Professor of the Department
Volodymyr SAMOTYY
Doctor of Engineering 
Associate professor
Andrii LAGUN
cand. of science 
Associate professor
Nataliya KUKHARSKA
cand. of science
Associate professor
Taras BRYCH
cand. of science
Associate professor
Orest POLOTAI 
cand. of science
Associate professor
Valentyna YASHCUK 

cand. of science

Lecturer
Mariya NAVYTKA 

 

 

 

Courses are taught at the department: 

Основи криптографічного захисту інформації
Основи інформаційної безпеки
Теорія інформації та кодування
Основи технічного захисту інформації
Теорія ризиків
Прийняття проектних рішень
Системний аналіз проектів
Бази даних і знань
Цифрові методи оброблення сигналів і зображень
Інформатика та комп'ютерна техніка
Методи та засоби захисту інформації
Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці
Прикладна теорія цифрових автоматів
Стандарти та протоколи інформаційної безпеки
Технології програмування
Автоматизовані системи управління проектами
Захист програмного забезпечення та програмні засоби захисту інформації
Ведення документів з грифами секретно та для службового користування
Комплексні методи аналізу та проектування електронних засобів захисту інформації
Безпека іфнормації в інформаційно-комунікаційних системах
Основи національної безпеки

Scientific-methodical work of the department: 

   Для підвищення якості навчання викладачами кафедри УІБ опубліковано ряд навчальних посібників: "Програмування мовою С++" (Грицюк Ю.І., Рак Т.Є.); "Інформатика та комп'ютерна техніка" (Кухарська Н.П., Рак Т.Є., Григорчук Р.О., Зачко О.Б., Смотр О.О.), "Математичне моделювання та дослідження технічних об'єктів" (Гудим В.І., Кінаш Б.М., Кухарська Н.П., Гудим В.В.), "Об'єктно-орієнтоване програмування мовою С++" (Грицюк Ю.І., Рак Т.Є.), отримано гриф МОН України (лист №1/11-591 від 18.01.12) на посібник "Апаратні засоби персональних комп'ютерів" (Кухарська Н.П.), а також продовжується робота над написанням посібників з багатьох інших дисциплін кафедри.


Material-technical base: 

    Кафедрі УІБ виділено приміщення в навчальному корпусі Університету та закріплено відповідні лабораторії. Зусиллями викладачів кафедри УІБ і навчально-допоміжного персоналу за короткий час було розгорнуто локальну обчислювальну мережу у складі двох комп'ютерних класів і створено такі навчальні лабораторії: інформаційних технологій; методів і засобів захисту інформації. Усі заняття проводяться з використанням сучасного апаратного та програмного забезпечення в комп'ютерних класах і лабораторіях, під'єднаних до мережі Інтернет.

    


Areas of research: 

   Кафедра УІБ тісно співпрацює з кафедрами інших вузів, серед них НУ "Львівська політехніка", а саме, кафедра захисту інформації, яку очолює професор В.Б. Дудикевич, д-р техн. наук, та кафедра безпеки інформаційних технологій – завідувач кафедри професор В.М. Максимович, д-р техн. наук. Ведеться також співпраця з кафедрою без­пе­ки ін­фор­ма­ційних тех­но­ло­гій На­ці­ональ­ного аві­аційного уні­вер­си­те­ту, яку очолює професор О.Г. Корченко, д-р техн. наук.


 

     Доцент кафедри Цибуляк Б.З. - секретар постійно діючих наукових семінарів Інституту цивільного захисту Університету, на яких доповідаються та обговорюються результати наукових досліджень за різною тематикою, зокрема: управління проектами інформатизації структурних підрозділів МНС, програмами у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності; інформаційно-аналітичними, соціально-психологічними системами моніторингу безпеки життєдіяльності; розробкою та дослідженням ефективності новітніх засобів вивчення спеціальних дисциплін; проблемами екологічної безпеки та моделювання небезпечних екологічних та геофізичних процесів тощо.


Science students and cadets: 

 
   Під час навчання курсанти і студенти беруть активну участь в науковій роботі під керівництвом кваліфікованого професорсько-викладацького скла­­ду кафедри. Плідно працює наукове товариство курсантів і студентів кафедри, роботи яких неодноразово брали участь і відзначались на різноманітних конкурсах і конференціях як у нашому Університеті, так і у інших навчальних закладах і за кордоном.
Спільними зусиллями викладачів кафедри було організовано першу науково-практичну конференцію "Інформаційна безпека в сучасному суспільстві", яка присвячена міжнародному Дню захисту інформації. У конференції активно брали участь курсанти і студенти, серед яких кращі були нагородженні грамотами. Також кафедрою УІБ у лютому кожного року проводиться І-ий тур Всеукраїнської олімпіади з напряму "Інформаційні технології та програмування", у якій беруть участь курсанти і студенти різних курсів Університету.

 


 

Cultural events, entertainment: 

     Для пропагування здорового способу життя, залучення до національної культурної спадщини, ознайомлення з побутом, традиціями та звичаями українського народу викладачі кафедри УІБ - куратори груп проводять туристично-спортивні походи в Карпати та екскурсії визначними місцями Львова, відвідують театри, музеї, виставкові зали, картинну галерею, філармонію, музей народної архітектури та побуту "Шевченківський гай", кінопалаци, ігри Галицької та Відкритої телевізійної ліги КВК та ін.


Scientific research work: 

На кафедрі УІБ проводяться науково-дослідні роботи за темою "Розроблення моделей, методик і засобів вдосконалення підготовки фахівців підрозділів МНС з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій", "Методи реалізації модульних операцій двійкового регістру зсуву з лінійним зворотним зв'язком у симетричній криптографії", "Методи і моделі управління проектами інформаційної безпеки структурних підрозділів МНС України" (науковий керівник – д-р техн. наук, професор Грицюк Ю.І.), "Управління освітніми проектами інформатизації у сфері економіки знань" виконавець – викладач кафедри Полотай О.І. (науковий керівник – доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівської комерційної академії, канд. екон. наук, доцент Ноздріна Л.В.), "Дослідження криптографічної стійкості генераторів псевдовипадкових чисел" виконавець – викладач кафедри Мандрона М.М. (науковий керівник, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій НУ "Львівська політехніка", д-р техн. наук, професор Максимович В.М.) та ряд науково-дослідних робіт, пов'язаних з Урядовою інформаційно-аналітичною системою з питань надзвичайних ситуацій.


Information for entrants: 

Інформація для абітурієнтів
   Курсанти і студенти кафедри УІБ здобувають необхідні знання та навики з управління безпекою інформаційних систем, організацій, підприємств та їхнім обслуговуванням, володіють теорією та практикою розроблення та адміністрування систем і програмно-технічних засобів захисту інформації. Сферою їхньої діяльності є сучасні системи керування, охорони і моніторингу, які використовуються у структурних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) та ряді інших відомств. Курсанти і студенти кафедри УІБ у процесі навчання оволодівають такими професіями:
●   фахівець із аналітико-теоретичних досліджень в галузі технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу;
●   фахівець із проектування та розроблення, експлуатації, модернізації та ремонту засобів технічного захисту інформації;
●   фахівець із забезпечення режиму секретності та організації захисту секретної інформації від несанкціонованого доступу.
Випускники кафедри УІБ можуть працювати на таких посадах:
●   адміністратор даних, доступу, задач і системи;
●   аналітик з комп'ютерних комунікацій, систем і комп'ютерного банку даних;
●   інженер-програміст, системний програміст;
●   інженер центру телекомунікаційних систем і інформаційних технологій ГУ ДСНС України;
●   інженер відділів зв'язку, оповіщення та АСУ ГУ ДСНС України.
Також випускники кафедри УІБ можуть працювати у структурних підрозділах захисту інформації Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в підрозділах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, в Державній податковій адміністрації, банківських установах, управлінні залізниці, на митниці.


 

 

Contact information:

Our address: 35, Kleparivska St., Lviv

Our telephones:

теl. (032) 233-32-40 – man on duty in University

теl./fax (032) 233-00-88 – office

Our e-mail:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

University Post